میزبانی وب ابری

از سرویس متنوع هاست و میزبانی وب یوهاستینگ لذت ببرید

با توجه به نیاز وب سایت یا برنامه ریزی سازمانی خود ، نوع پلن مورد نظر را به راحتی می توانید انتخاب نمایید.

پلن های Starter لوکیشن ایران

Amethyst

Starter
تومان 20
000
ماهیانه
 • 500مگ فضای دیسک
 • 10گیگ پهنای باند
 • 2هسته Cpu
 • 1گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • سیستم عامل لینوکس
 • لوکیشن ایران

Ruby

Starter
تومان 30
000
ماهیانه
 • 1گیگ فضای دیسک
 • 50گیگ پهنای باند
 • 2هسته Cpu
 • 2گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • سیستم عامل لینوکس
 • لوکیشن ایران

Sapphire

Starter
تومان 50
000
ماهیانه
 • 2گیگ فضای دیسک
 • 100گیگ پهنای باند
 • 3هسته Cpu
 • 3گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • سیستم عامل لینوکس
 • لوکیشن ایران

Diamond

Starter
تومان 80
000
ماهیانه
 • 5گیگ فضای دیسک
 • 200گیگ پهنای باند
 • 4هسته Cpu
 • 4گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • سیستم عامل لینوکس
 • لوکیشن ایران

پلن های Professional لوکیشن ایران

Quartz

Professional
تومان 100
000
ماهیانه
 • 7گیگ فضای دیسک
 • 400گیگ پهنای باند
 • 4هسته Cpu
 • 4گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • لوکیشن ایران

Black Onyx

Professional
تومان 150
000
ماهیانه
 • 10گیگ فضای دیسک
 • 600گیگ پهنای باند
 • 5هسته Cpu
 • 5گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • لوکیشن ایران

Sodalite

Professional
تومان 200
000
ماهیانه
 • 15گیگ فضای دیسک
 • 800گیگ پهنای باند
 • 6هسته Cpu
 • 6گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • لوکیشن ایران

Wollastonite

Professional
تومان 250
000
ماهیانه
 • 20گیگ فضای دیسک
 • 1000گیگ پهنای باند
 • 7هسته Cpu
 • 7گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • لوکیشن ایران

پلن های Starter لوکیشن آلمان

Opal

Starter
تومان 40
000
ماهیانه
 • 500مگ فضای دیسک
 • 10گیگ پهنای باند
 • 2هسته Cpu
 • 1گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • سیستم عامل لینوکس
 • لوکیشن آلمان

Chalkopyrite

Starter
تومان 60
000
ماهیانه
 • 1گیگ فضای دیسک
 • 50گیگ پهنای باند
 • 2هسته Cpu
 • 2گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • سیستم عامل لینوکس
 • لوکیشن آلمان

Selenite

Starter
تومان 50
000
ماهیانه
 • 2گیگ فضای دیسک
 • 100گیگ پهنای باند
 • 3هسته Cpu
 • 3گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • سیستم عامل لینوکس
 • لوکیشن آلمان

Olivine

Starter
تومان 80
000
ماهیانه
 • 5گیگ فضای دیسک
 • 200گیگ پهنای باند
 • 4هسته Cpu
 • 4گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • سیستم عامل لینوکس
 • لوکیشن آلمان

پلن های Professional لوکیشن آلمان

Blue Azurite

Professional
تومان 200
000
ماهیانه
 • 7گیگ فضای دیسک
 • 400گیگ پهنای باند
 • 4هسته Cpu
 • 4گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • لوکیشن آلمان

Flourite

Professional
تومان 300
000
ماهیانه
 • 10گیگ فضای دیسک
 • 600گیگ پهنای باند
 • 5هسته Cpu
 • 5گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • لوکیشن آلمان

Aragonite

Professional
تومان 200
000
ماهیانه
 • 15گیگ فضای دیسک
 • 800گیگ پهنای باند
 • 6هسته Cpu
 • 6گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • لوکیشن آلمان

Amazonite

Professional
تومان 250
000
ماهیانه
 • 20گیگ فضای دیسک
 • 1000گیگ پهنای باند
 • 7هسته Cpu
 • 7گیگ رم
 • پنل Direct Admin
 • لوکیشن آلمان