یوهاستینگ

سرور مجازی ابری

خانه - سرور مجازی

از سرویس متنوع سرور مجازی یوهاستینگ لذت ببرید

با توجه به نیاز  خود ، نوع پلن مورد نظر را به راحتی می توانید انتخاب نمایید.

پلن های سرور مجازی لوکیشن ایران

لینوکس

VLi1

تومان 420
000
ماهیانه
 • Memory 3 GB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 400 GB
 • 2CPU Cores
 • 1IP Address

VLi2

تومان 460
000
ماهیانه
 • Memory 4 GB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 500 GB
 • 2CPU Cores
 • 1IP Address
محبوب

VLi3

تومان 610
000
ماهیانه
 • Memory 6 GB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 600 GB
 • 4CPU Cores
 • 1IP Address

VLi4

تومان 730
000
ماهیانه
 • Memory 8 GB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 700 GB
 • 6CPU Cores
 • 1IP Address

پلن های سرور مجازی لوکیشن اروپا

لینوکس

VLe1

تومان 450
000
ماهیانه
 • Memory 3 GB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 1500 GB
 • 2CPU Cores
 • 1IP Address

VLe2

تومان 490
000
ماهیانه
 • Memory 4 GB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 1700 GB
 • 2CPU Cores
 • 1IP Address

VLe3

تومان 750
000
ماهیانه
 • Memory 6 GB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 1900 GB
 • 4CPU Cores
 • 1IP Address

VLe4

تومان 880
000
ماهیانه
 • Memory 8 GB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 2000 GB
 • 6CPU Cores
 • 1IP Address