یوهاستینگ

سرور مجازی ابری

از سرویس متنوع سرور مجازی یوهاستینگ لذت ببرید

با توجه به نیاز  خود ، نوع پلن مورد نظر را به راحتی می توانید انتخاب نمایید.

پلن های سرور مجازی لینوکس لوکیشن ایران

VLi1

تومان 125
000
ماهیانه
 • Memory 1024 MB
 • 50GB SSD
 • Bandwidth 300 GB
 • 2CPU Cores
 • 1IP Address

VLi2

تومان 235
000
ماهیانه
 • Memory 3 GB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 400 GB
 • 2CPU Cores
 • 1IP Address

VLi3

تومان 295
000
ماهیانه
 • Memory 4 GB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 500 GB
 • 2CPU Cores
 • 1IP Address

VLi4

تومان 455
000
ماهیانه
 • Memory 8 GB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 700 GB
 • 6CPU Cores
 • 1IP Address

پلن های سرور مجازی لینوکس لوکیشن ایران

VWi1

تومان 125
000
ماهیانه
 • Memory 1024 MB
 • 50GB SSD
 • Bandwidth 300 GB
 • 2CPU Cores
 • 1IP Address

VWi2

تومان 235
000
ماهیانه
 • Memory 3 GB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 400 GB
 • 2CPU Cores
 • 1IP Address

VWi3

تومان 295
000
ماهیانه
 • Memory 4 GB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 500 GB
 • 2CPU Cores
 • 1IP Address

VWi4

تومان 455
000
ماهیانه
 • Memory 8 GB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 700 GB
 • 6CPU Cores
 • 1IP Address

پلن های سرور مجازی لینوکس لوکیشن اروپا

VLE1

تومان 145
000
ماهیانه
 • Memory 1024 MB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 1000 GB
 • 2CPU Cores
 • 1IP Address

VLE2

تومان 225
000
ماهیانه
 • Memory 2048 MB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 1500 GB
 • 2CPU Cores
 • 1IP Address

VLE3

تومان 285
000
ماهیانه
 • Memory 3 GB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 1500 GB
 • 2CPU Cores
 • 1IP Address

VLE4

تومان 465
000
ماهیانه
 • Memory 8 GB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 2000 GB
 • 6CPU Cores
 • 1IP Address

پلن های سرور مجازی ویندوز لوکیشن اروپا

VWE1

تومان 185
000
ماهیانه
 • Memory 2 GB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 1500 GB
 • 2CPU Cores
 • 1IP Address

VWE2

تومان 225
000
ماهیانه
 • Memory 3 GB
 • 50GB SSD
 • Bandwidth 1500 GB
 • 2CPU Cores
 • 1IP Address

VWE3

تومان 285
000
ماهیانه
 • Memory 4 GB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 1700 GB
 • 2CPU Cores
 • 1IP Address

VWE4

تومان 465
000
ماهیانه
 • Memory 8 GB
 • 100GB SSD
 • Bandwidth 2000 GB
 • 6CPU Cores
 • 1IP Address